js获取层的位置 - TOMMYHU - 专注互联网开发及运营技术,提供相关资料及软件下载,奇趣网络时事评论!
Apr 12

js获取层的位置 不指定

在绝对定位,相对定位等问题的时候需要得到层或者其他标签元素对象在页面中的位置,“js获取层的位置”,也可以这么说“如何用js的到层的位置(left,top)”,“获取HTML元素在页面上的位置”以及“js获取对象位置”,发现对于搜索引擎,你使用的关键字实在太重要了,构造好的关键字对于能否得到想要的结果影响非常大
看需要的代码:下面几种
function test (element) {  
    var valueT = 0, valueL = 0;  
    do {  
      valueT += element.offsetTop  || 0;  
      valueL += element.offsetLeft || 0;  
      element = element.offsetParent;  
    } while (element);  
    return [valueL, valueT];  
  }  

function getPosition(e){  
    var t=e.offsetTop;  var l=e.offsetLeft;  
    while(e=e.offsetParent){t+=e.offsetTop+(isIE()?e.clientTop:0);l+=e.offsetLeft+(isIE()?e.clientLeft:0);}  
    var pos = {left:l,top:t};  
    pos[0]=l;pos[1]=t;  
    return pos;  
}

    function showtop(obj){  //获取相对定位参考层 距离顶部的距离从而 控制 弹出浮动层的上下
        var iTop = obj.offsetTop;
        while(obj = obj.offsetParent){
            iTop += obj.offsetTop
        }
     return iTop
    }

▲返回顶部

Add a comment

Nickname

emotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemotemot